Month: április 2017

Óvodai beíratás

Óvodai beíratás

 

Tés Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

 

  • május 3.- szerda 8 órától- 16 óráig,  children
  • május 4.- csütörtök 8 órától- 16 óráig,

 

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda

                                    8109 Tés, Szabadság tér 1.

 

Az óvodába a nevelési év folyamán bármikor felvehető a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor az igényüket bejelentették.

  1. szeptember 1-től az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző,- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a gyermek TAJ kártyája

– továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2017. június 5-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

 

Borteleki Istvánné

Tés Község Jegyzője